مقالات

ژورنال

 

 • مونا یخچی، مهدی فاضلی، سید امیر اصغری، بررسی تأثیر خطاهای نرم چند بیتی قطاری بر رفتارهای جریان کنترل و داده در سیستم‌های نهفته، مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، پذیرفته شده. 1400
 • Fahimeh Hajizadeh, Mohammadreza Binesh Marvasti, Seyyed Amir Asghari, Amir M. Rahmani, Abbas Mollaei, “Configurable DSI Partitioned Approximate Multiplier”, Future Generation Computer Systems, Vol. 115, PP. 100-114, Feb. 2021   
 • رضا غلامی تقی زاده، محمدرضا بینش مروستی، سید امیر اصغری، رامین غلامی تقی زاده، “یک لایه ترجمه فلش جدید با قابلیت بروزرسانی درون بلوکی”  مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، دوره 9 شماره 3، اط صفحه 256 تا 270، 1399.
 • Seyyed Amir Asghari, Mohammadreza Binesh Marvasti, Masoud Daneshtalab, “A Software Implemented Comprehensive Soft Error Detection Method for Embedded Systems”, Microprocessors and Microsystems, Vol. 77, 2020.
 • Asal Khanbadr, Mohammadreza Binesh Marvasti, Seyyed Amir Asghari, Sohrab Khanbadr, Amir M. Rahmani, “A Novel Method for Victim Block Selection for NAND Flash‑based Solid State Drives based on Scoring”, The Journal of Supercomputing, Vol. 76, PP. 8901-8921, 2020.
 • Ramin Taghizadeh, Reza Taghizadeh, Mohammad Reza Binesh Marvasti, Seyyed Amir Asghari, “CA-Dedupe: Content-Aware Deduplication in SSDs”, Journal of Supercomputing, vol. 22, 2020.
 • Alireza Amirshahi, Morteza Romoozi, Mohammad Ali Raayatpanah, Seyyed Amir Asghari, “Anycasting Routing in Time-Expanded Vehicular Networks”, Computers and Electrical Engineering, vol. 82, 2020.
 • Alireza Amirshahi, Morteza Romoozi, Mohammad Ali Raayatpanah, Seyyed Amir Asghari, “Modeling Geographic Anycasting Routing in Vehicular Networks”, KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2020.
 • Ali Mirarab, Seyede Leili Mirtaheri, Seyyed Amir Asghari, “A Model to Create Organizational Value with Big Data Analytics”, International Journal of Computer Systems Science and Engineering, vol. 35, no.2, 2019.
 • Ali Mirarab, Seyede Leili Mirtaheri, Seyyed Amir Asghari, “Value creation with big data analytics for enterprises: a survey”, TELKOMNIKA, Vol.17, No.6, December 2019, pp.2790~2802
 • Mahyar Nazari, Reza Taghi Zade, Seyyed Amir Asghari, Mohammadreza Binesh Marvasti,
  Amir M. Rahman, “FRCD: Fast Recovery of Compressible Data in Flash Memories”, Computers and Electrical Engineering, pp. 520–535, vol. 78, 2019.
 • علی میرعرب، سیده لیلی میرطاهری، سید امیر اصغری، “بررسی عوامل موثر در خلق ارزش با استفاده تجزیه‌و‌تحلیل کلان‌داده برای بهبود تصمیم‌گیری”، مجله علمی پژوهشی سیاست متعالیه، 1398.
 • Seyyed Amir Asghari, Mohammad Reza Binesh Marvasti, Amir Mohammad Rahmani, “Enhancing Transient Fault Tolerance in Embedded Systems through an OS Task Level Redundancy Approach”, Future Generation Computer Systems, pp. 58–65, 2018.
 • الناز اسداللهی، سید امیر اصغری، “پیش‌بینی تعداد مناسب ماشین های مجازی بر اساس سری زمانی و روش‌های هوشمند مبتنی بر خوشه‌ بندی ماشین های مجازی“، مجله علمی-ترویجی محاسبات نرم، دوره ششم، شماره اول، 1396
 • Maryam Sadeghi, Seyyed Amir Asghari, “Recommender Systems Based on Evolutionary Computing: A Survey”, Journal of Software Engineering and Applications, vol. 10, pp. 407-421, 2017.
 • Zahra Razi, Seyyed Amir Asghari, “Providing an Improved Feature Extraction Method for Spam Detection Based on Genetic Algorithm in an Immune System”, Journal of Knowledge-Based Engineering and Innovation (JKBEI), vol. 3, no. 8, pp. 569-605, 2017.
 • Zahra Razi, Seyyed Amir Asghari,“Hybrid GA-AIS for Efficient Feature Extraction in E-mail Spam Detection”International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC), vol. 7, no. 23, pp. 3246-3253, 2017.
 • مرتضی عنایتی، سید امیر اصغری، گلنوش عبایی، محمدرضا بینش مروستی، “ارائه یک الگوریتم بهبودیافته وب کاوی برای وب معنایی”، مجله علمی-ترویجی محاسیات نرم، سال پنجم، شماره اول، صفحه 2 تا 13، 1395
 • Sanaz Taheri Abed, Seyyed Amir Asghari, “Improving The Checkpoint Size Based on Artificial Neural Networks in Embedded System”, International Journal of Educational Advancement, vol. 7, no. 1, 2016.
 • Seyyed Amir Asghari, Hassan Taheri, and Atena Abdi, “An Effective Soft Error Detection Mechanism Using Redundant Instructions,” The International Arab Journal of Information Technology, vol. 12, no. 1, 2015.
 • Seyyed Amir Asghari, Okyay Kaynak, Hassan Taheri, “An Investigation into Soft Error Detection Efficiency at Operating System Level,” The Scientific World Journal (TSWJ), doi: 10.1155/2014/506105, 2014.
 • Seyyed Amir Asghari, Hassan Taheri, Hossein Pedram and Okyay Kaynak, “Software-based Control Flow Checking against Transient Faults in Industrial Environments,” IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), vol. 10, no. 1, pp. 481-490, doi: 10.1109/TII.2013.2248373, 2014.
 • Seyyed Amir Asghari, Atena Abdi, Okyay Kaynak,Hassan Taheri and Hossein Pedram, “An Effective Control Flow Checking Method for Multitask Processing in Harsh Environments” Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC), vol. 8, no. 22, doi: 10.1142/S0218126613500679, 2013.
 • Seyyed Amir Asghari, Hassan Taheri, Hossein Pedram, “Designing a Reliable and Application Specific Controller Area Network Protocol for Intra-Communication of an Embedded System,” Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, No. 2, Vol. 5: 445-451, 2013.
 • آتنا عبدی، سید امیر اصغری، حسین پدرام، حسن طاهری، “ارائه یک روش مبتنی بر افزونگی نرم­افزاری سطح دستورالعمل جهت تشخیص خطاهای روند اجرای برنامه درون و بین بلوکی”، مجله علمی-ترویجی محاسبات نرم، شماره اول، جلد اول، صفحه 56-69، 1391.
 • Seyyed Amir Asghari, Atena Abdi, Hassan Taheri, Saadat Pourmozaffari and Hossein Pedram, “SEDSR: Soft Error Detection using Software Redundancy,” Journal of Software Engineering and Applications, doi:10.4236/jsea.2012.59078, No. 9, Vol. 5: 664-670, 2012
 • Atena Abdi, Seyyed Amir Asghari, Saadat Pourmozaffari, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “An Effective Software Implemented Data Error Detection Method in Real Time Systems,” Advances in Intelligent and Soft Computing (Springer), Volume 166/2012, 919-926, DOI: 10.1007/978-3-642-30157-5_91, 2012.
 • Seyyed Amir Asghari, Atena Abdi, Hassan Taheri, Hossein Pedram, Saadat Pourmozaffari, “I2BCFC: An Effective Intra-Inter Block Control Flow Checking Method against Single Event Upsets,” Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, No. 21, Vol. 4: 4367-4379, 2012.
 • Atena Abdi, Seyyed Amir Asghari, Saadat Pourmozaffari, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “An Optimum Instruction Level Method for Soft Error Detection,” International Review on Computers and Software (IRECOS), No. 2, Vol. 7: 637-641, 2012.
 • Seyyed Amir Asghari, Hadi Ghasem Zadeh, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “Designing a Self Organized System for Service Substitution and Placement in Wireless Sensor Networks,” IET Wireless Sensor Systems, No. 4, Vol. 1: 200-205, 2011.
 • Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Hassan Taheri, Mohammad Khademi, “A New Background Debug Mode Based Technique for Fault Injection in Embedded Systems,” International Review on Modeling and Simulation (IREMOS), No. 3, Vol. 3: 415-422, 2010.
 • Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Hassan Taheri, “A New Attitude based on Real Time Operating System for NoC in Hotspot Traffic Model,” ISAST Transactions on Computers and Intelligent Systems, No. 1, Vol. 2: 27-33, 2010.
 • Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Mohammad Khademi, and Pooria Yaghini, “Designing and Implementation of a Network on Chip Router Based on Handshaking Communication Mechanism,” World Applied Sciences Journal (WASJ), No. 1, Vol  6: 88-93, 2009.